Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Δασικές μελέτες (διαχειριστικές, οδοποιίας, αναψυχής, αντιπυρικές, υδρονομικές, αποκατάστασης, βοσκοτόπων)
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου
 • Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α)
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε Δασικά και Περιβαλλοντικά θέματα
 • Δασικοί Χάρτες - Αντιρρήσεις
 • Μελέτες και τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας
 • Χαρτογραφικές υπηρεσίες (εφαρμογές G.I.S - δημιουργία έντυπων, ψηφιακών και για apps χαρτών)
 • Υπηρεσίες αεροφωτογράφησης και γεωαναφορά παραγώγων
 • Υπηρεσίες φωτογραμμετρίας
 • Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γεωτρήσεων κ.α.